– Lublin Lubi Larpy

Regulamin konkursu „PrintPlay”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs PrintPlay, zwany dalej Konkursem, ma na celu wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń najlepszego oryginalnego scenariusza larpowego w formie print&play.
 2. Konkurs powstał z inicjatywy grupy LubLarp działającej w ramach Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza”, zwanego dalej Organizatorem.
 3. Organizator zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne i finansowe dla przeprowadzenia Konkursu i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.

 

II. UCZESTNICTWO

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która do dnia 31 sierpnia 2015 prześle na adres e-mail wskazany przez Organizatora scenariusz larpowy w formie print&play.
 2. Każda osoba może zgłosić maksymalnie jeden scenariusz.
 3. Osoba zgłaszająca scenariusz musi być jego autorem lub współautorem.
 4. Przesłanie scenariusza larpowego jest jednoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.
 5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, włączając członków Komisji Jurorów, którzy uczestniczą na specjalnych zasadach, opisanych w części IV. KRYTERIA OCENY niniejszego Regulaminu.
 6. Wiadomość e-mail ze zgłoszeniem do konkursu powinna zawierać notę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu dla potrzeb związanych z konkursem PrintPlay, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
 7. Ogłoszenie, zawierające informacje o nadesłanych scenariuszach oraz ich autorach, zostanie podane do publicznej wiadomości do dnia 15 września.
 8. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości do dnia 15 grudnia 2015.

 

III. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE SCENARIUSZY

 1. Scenariusz musi być przygotowany i przesłany w formie umożliwiającej jego wydruk i przeprowadzenie larpa na jego podstawie.
 2. Scenariusz musi być materiałem wystarczającym do przeprowadzenia larpa, musi zawierać wszystkie niezbędne informacje i materiały dla graczy.
 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie scenariusze, które nie były wcześniej publikowane w żadnej formie ani nie brały udziału w innych konkursach tego typu.
 4. W przypadku scenariuszy współautorskich Organizator zakłada, że zgłoszenie scenariusza przez jednego z twórców jest jednoznaczne ze zgodą pozostałych twórców na udział w Konkursie.
 5. Scenariusz powinien zawierać informację o wszystkich autorach gry, a także osobach odpowiedzialnych za przygotowanie pliku.

 

IV. KRYTERIA OCENY

 1. Zgłoszone na Konkurs scenariusze są oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Jurorów składającą się z 9 osób będących znanymi i uznanymi w środowisku twórcami gier lub graczami.
 2. Każdy scenariusz będzie oceniany według następujących kryteriów:
  1. wartość merytoryczna – dotyczy scenariusza samego w sobie i obejmuje ocenę konstrukcji scenariusza i postaci, trafność rozwiązań mechanicznych, grywalność, a także wyjątkowość i oryginalność larpa.
  2. wartość użytkowa – dotyczy przystępności scenariusza i łatwości w prowadzeniu gry na jego podstawie, obejmuje zawartość, czytelność, podział treści, materiały dla graczy oraz informacje i wskazówki odnośnie prowadzenia larpa.
  3. wartość estetyczna – obejmuje stronę wizualną scenariusza, a także skład i przygotowanie materiału do druku.
 3. Każdy Juror ocenia wszystkie scenariusze samodzielnie, na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia, nie konsultując się z pozostałymi członkami Komisji.
 4. Każdy Juror ocenia wszystkie scenariusze zgłoszone do konkursu za wyjątkiem tych, które tworzył lub współtworzył w jakimkolwiek aspekcie.
 5. Każdy Juror może przyznać danej grze od 0 do 100 punktów, które przydziela według kryteriów podanych w punkcie 2. zgodnie z następującymi ograniczeniami:
  1. wartość merytoryczna – 0-40 punktów
  2. wartość użytkowa – 0-40 punktów
  3. wartość estetyczna – 0-20 punktów
 6. O zwycięstwie w Konkursie decyduje łączna suma punktów zdobytych przez dany scenariusz.
 7. Wyróżnienia przyznaje Organizator na podstawie rankingu sum punktów przyznanych przez sędziów.

 

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Na pulę nagród Konkursu składają się:
  • organizacja larpa na podstawie zwycięskiego scenariusza.
  • pokrycie kosztów dojazdu i uczestnictwa w larpie w ustalonym wcześniej charakterze.
  • nagroda pieniężna lub nagrody rzeczowe.
 2. Ponadto zwycięski scenariusz i wszystkie wyróżnione zostaną opublikowane w Internecie na stronach Organizatora.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie przez Organizatora w każdym czasie.
 2. Prawo do wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu posiada wyłącznie Organizator lub osoby przez niego wskazane na podstawie pisemnego upoważnienia.