– Lublin Lubi Larpy

Miss Zasranych Stanów | regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy „Miss Zasranych Stanów”, zwanej dalej larpem, jest Fundacja Teatrikon, zwana dalej Organizatorem. Partnerem larpa jest firma Paintball Ninja Maciej Kł������bukowski.
 2. Larp odbywa się na terenach udostępnionych na potrzeby larpa przez Partnera imprezy, zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie www.lublarp.pl, w terminie 30.04.-2.05.2016.
 3. Uczestnicy gry biorą udział w larpie na własną odpowiedzialno������ć. Koszty uczestnictwa w larpie pokrywane są w całości przez Uczestników.


ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Uczestnikiem larpa jest każda osoba pełnoletnia, która została wcześniej zgłoszona, została za ni�� dokonana opłata akredytacyjna oraz potwierdziła zgłoszenie.
 2. Zgłoszenia mo��na dokonać poprzez wysłanie wypełnionego formularza grupowego dostępnego na stronie www.lublarp.pl, zgodnie z dołączoną instrukcją.
 3. Za pośrednictwem formularza grupowego można zgłosić każdorazowo od 1 do 6 osób, zwanych dalej Drużyną.
 4. Liczba miejsc na larpie jest ograniczona i jest ustalona na 12 Dru��������������������������������yn (do 72 Uczestników). O przyj��ciu decyduje kolejność dokonywania opłat akredytacyjnych.
 5. Opłata akredytacyjna dotyczy Drużyny. Opłata akredytacyjna stanowi równowartość niezbędnych koszt��w uczestnictwa w larpie poniesionych przez Organizatora.
 6. Opłata akredytacyjna powinna zostać dokonana na konto Organizatora, wskazane w formularzu grupowym, do 48 godzin po wysłaniu zgłoszenia.
 7. Wysokość op��aty akredytacyjnej jest uzależniona od terminu zgłoszenia i jest równa:  1800 zł w dniach od 12-26.02.2016, 1900 zł w dniach 27.02.-4.03.2016, 2000 zł w dniach 5-11.03.2016.
 8. Drużyna ma prawo do rezygnacji z udziału w larpie w terminie do dnia 31.03.2015 z prawem do zwrotu połowy wniesionej opłaty akredytacyjnej.
 9. Drużyna ma prawo do rezygnacji udziału w larpie w terminie od 1.04.2015 do 29.04.2015, a także w trakcie trwania larpa, bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty akredytacyjnej.
 10. Uczestnik ma prawo do rezygnacji udziału w larpie w terminie do 29.04.2015, a także w trakcie trwania larpa, bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty akredytacyjnej.
 11. Drużyna ma prawo do zmiany zgłoszonego w jej składzie Uczestnika do 29.04.2015.
 12. Opłata akredytacyjna uprawnia Uczestnika do: bezpłatnego udziału 10-12 godzinnej grze, przebywania na terenach larpa, dwóch noclegów ze śniadaniami, w miejscu wskazanym przez Organizatora, transportu z miejsca noclegu na teren gry i z powrotem, w wyznaczonych godzinach, korzystania z cateringu, scenografii oraz rekwizytów, przygotowanych na potrzeby larpa.

UCZESTNICTWO

 1. Ka��dy Uczestnik larpa proszony będzie o wysłanie wypełnionego formularza indywidualnego, który zostanie mu udostępniony po zgłoszeniu Drużyny i uiszczeniu opłaty akredytacyjnej, w celu potwierdzenia zgłoszenia.
 2. Potwierdzając zgłoszenie, potwierdzający zostaje wciągnięty na listę Uczestników larpa. Poprzez potwierdzenie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialno����������������������������������������������������������������������ci.
 3. Każdy Uczestnik larpa proszony będzie o podanie Organizatorowi swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, wieku i miejscowości, z kt��rej przyby��. Dane te będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie do celów organizacyjnych i statystycznych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne poniesione przez Uczestników larpa. Za wszelkie szkody odpowiedzialno��ć finansową i prawną ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
 5. Na terenie larpa obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci, za wyjątkiem leków. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane z terenu imprezy na podstawie decyzji Organizatora, bez zwrotu op����aty akredytacyjnej. Zakaz dotyczący spo��ywania alkoholu nie obowiązuje na terenie larpa w wyznaczonej strefie.
 6. Na teren larpa zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni w rozumieniu ustawy o Broni i Amunicji, broni pneumatycznej (ASG, paintball), amunicji do wyżej wymienionych, broni białej (z wyjątkiem tzw. larpowej broni bezpiecznej), broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.), materiałów wybuchowych, substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych. Przepis ten nie dotyczy osób przygotowujących pokazy przewidziane w programie imprezy. W tym ostatnim przypadku niezbędna jest zgoda Organizatora oraz zabezpieczenie broni (rozłączenie napędów, zwolnienie sprężyn, opró��nienie magazynków i komór nabojowych, ustawienie bezpieczników w pozycji bezpiecznej itp.).
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporz��dkowywania decyzjom Organizatora.
 8. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnie�� w leczeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie przez Organizatora w ka��dym czasie.
 2. Prawo do wią��ącej wyk��adni niniejszego Regulaminu posiada wyłącznie Organizator lub osoby przez niego wskazane na podstawie pisemnego upoważnienia.
 3. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów Regulaminu może spowodować usunięcie, decyzją Organizatora, danej osoby z larpa bez zwrotu akredytacji.