– Lublin Lubi Larpy

Regulamin konkursu „Złote Maski 2015”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Złote Maski 2015”. Przedmiotem Konkursu jest wybór trzech najciekawszych odpowiedzi na pytanie spośród wszystkich spełniających kryteria Konkursu.

§ 2

Organizatorem konkursu są osoby związane z organizacją festiwalu „Pyrkon” oraz osoby związane z organizacją szkoleń „LubLarp”, zwane dalej („Organizator”).

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy udzielą odpowiedzi pod postem ogłaszającym konkurs. (odpowiedź pod postem umieszczonym na fanpage „LubLarp”, URL: https://www.facebook.com/LubLarp)

§ 4

Konkurs trwa od 9.04.2015 r. do 12.04.2015 r. do godziny 23:59

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które do 23:59 w dniu 12.04.2015 r. udzielą odpowiedzi, w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs, na pytanie konkursowe na fanpage’u LubLarp (w którym larpie najbardziej chcielibyście wziąć udział i dlaczego?)

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).

2. Ostateczny wybór najlepszych odpowiedzi zostanie dokonany przez jury składające się z pracowników Organizatora.

3. Jury w drodze głosowania wybierze 2 najlepsze odpowiedzi, o przyznaniu 3 nagrody zadecyduje największa łączna liczbę “Lubię to” pod odpowiedzią.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

– zapoznać się z Regulaminem Konkursu

– polubić post ogłaszający konkurs

– udzielić odpowiedzi na pytanie w komenatrzu pod postem ogłaszającym konkurs

2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

3. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem udostępnionym przez Organizatorów.

4 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 13.04.2015 r.

5. Wyniki Konkursu oraz lista zwycięzców zostaną opublikowane w formie komentarza na https://www.facebook.com/LubLarp.

 

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano: 3 wejściówki na wybrane przez zwycięzców konkursu larpy odbywające się w ramach konkursu larpowego Złote Maski 2015 podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon.

§ 11

Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

– prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach, wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity;

– prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;

– prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,

– prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,

– prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyjmowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;

– prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);  publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Uczestnik upoważnia Organizatora i Moderatorów do korzystania z jego wizerunku w postaci odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielonej na potrzeby Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród bez podania przyczyny.

7. Organizator konkursu zastrzega, że serwis Facebook jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności związanej z prowadzeniem konkursu oraz jego realizacją.